Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace można przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2-osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upływa 27 października.

Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­picja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomocy. Sym­bolem pro­gramu są żonkile.

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

25 października świę­tu­jemy Dzień Kun­delka, w związku z tym:  Pomóżmy Żarskiemu Schro­nisku!
Zbier­amy karmę w puszkach, zabawki, smy­cze, obroże, a także wszys­tko to, co może służyć za posłanie: koce, pledy, dywaniki oraz kapy. Kołdry i poduszki są niebez­pieczne – zwierzęta zjadają ich wypełnienie.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Drodzy Uczniowie, od dnia 9 października (poniedzi­ałek) w naszej szkole rozpocznie się kam­pa­nia wybor­cza kandy­datów do Samorządu Szkol­nego. Następst­wem kam­panii będą –demokraty­czne, tajne wybory Zarządu Samorządu Szkol­nego . Wszys­tkie infor­ma­cje doty­czące kandy­datów oraz ich pro­gramów wybor­czych — na plakat­ach. Prosimy dokład­nie zapoz­nać się z ofer­tami kandy­datów.
Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Święto Lasu

Dnia 23 wrześ­nia 2017r. chętni uczniowie z naszej szkoły mogli wziąć udział w wielu atrakc­jach, zor­ga­ni­zowanych przez fun­dację Natura Pol­ska. Impreza odby­wała się na kom­plek­sie sportowo-rekreacyjnym Syrena.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 15 wrześ­nia 2017r. uczniowie z klas: 7a, 7b oraz z klas: 2b, 3b i 3d Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach wzięli udział w akcji „Sprzą­tanie Świata” z panią leśnik z Nadleśnictwa Lipinki. Zebral­iśmy dużo worków śmieci wyrzu­conych przez ludzi w okol­icy basenu przy ulicy Leśnej. 

Znamy tabliczkę mnożenia!

Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia odbywa się każdego roku w ostatni piątek wrześ­nia. W tym roku odbył się 29 wrześ­nia. Celem akcji eduka­cyjnej jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia – uczenia się matem­atyki. W ten sposób zachę­camy do przy­pom­nienia sobie tabliczki mnożenia. 

II miejsce w Żarskiej Basketmanii

26 wrześ­nia 2017r. w sali gim­nasty­cznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5  odbył się IX turniej koszykówki klas czwartych „Żarska Bas­ket­ma­nia” o puchar Prezesa Drukarni CHROMA. W zawodach wzięły udział drużyny z pię­ciu szkół pod­sta­wowych: SP-1, SP-2, SP-5, SP-8SSP.

Mateusz Murias Mistrzem Polski młodzików

W Białej Pod­lask­iej zakończyły się Mis­tr­zostwa Pol­ski w lekkoatle­tyce, w których bardzo dobrze zaprezen­towali się zawod­nicy z klas sportowych.

Lubuski Konkurs Literacki

Julia Rab­iega z klasy 7a została lau­re­atką Lubuskiego Konkursu Lit­er­ack­iego. Uroczys­tość wręczenia nagród odbyła się 18 wrześ­nia 2017r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Spotkanie rozpoczęły warsz­taty lit­er­ackie poprowad­zone przez panią Katarzynę Zychlę.