Mikołajki w 7b

Klasa 7b postanow­iła mikoła­jki spędzić na kręgielni. Zmierzyliśmy się tam ze swoimi umiejęt­noś­ci­ami trafienia kulą w krę­gle, a nie było to łatwe. Każdy miał inną metodę zbi­cia wszys­t­kich bądź jed­nego kręgla. Jerzemu udało się aż trzykrot­nie zbić za pier­wszym razem wszys­tkie kręgle.

Spotkanie z Wicestarostą, p. Małgorzatą Issel

Uczniowie klasy 2e w ramach pro­jektu Gim­naz­jalna Akademia Przed­siębior­c­zości spotkali się dn. 4 grud­nia 2017r. z p. Mał­gorzatą Issel Wices­tarostą Powiatu Żarskiego i Lid­erką Lubuskiego Samorządu 2016. W trak­cie spotka­nia zadawali szereg pytań doty­czą­cych drogi zawodowej p. Issel oraz jej dzi­ałal­ności na rzecz lokalnego środowiska.

Mikołajki w szkolnej bibliotece

W dniu 6 grud­nia 2017 r. bib­liotekę szkolną odwiedził  Święty Mikołaj. Wszys­tkim Czytel­nikom, którzy wypoży­czyli książkę, a potem opowiedzieli bib­liotekar­zowi w paru słowach o niedawno przeczy­tanej lek­turze, Mikołaj wręczył drobne upominki  (kredki, słody­cze, maskotki ). Radości nie było końca…

Bezpieczeństwo w czasie wolnym

30 listopada 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-VI z funkcjonar­iuszami Policji i Straży Miejskiej. Spotkanie poświę­cone było ono bez­pieczeństwu w cza­sie wol­nym. Szczególną uwagę zwró­cono na zabawy z petar­dami i ich kon­sek­wencje zdrowotne i prawne.

Turniej koszykówki

27 i 28 listopada br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach roze­grany został turniej mini koszykówki chłopców w ramach Igrzysk Dzieci Szkół Pod­sta­wowych. Star­towały w nim drużyny z wszys­t­kich żars­kich szkół. Mecze roz­gry­wane były każdy z każdym. Nasza szkoła zajęła piąte miejsce.

Mikołajki 2017

Dla wszys­t­kich, którzy kochają zimę i świętego Mikołaja, a  w szczegól­ności prezenty, mamy ważną infor­ma­cję!
6 grud­nia 2017 r. (środa) uczniowie, którzy nie chcą być w tym dniu pytani, muszą mieć pod­czas zajęć na głowie czapkę św.  Mikołaja.

Poz­draw­iamy. S.U.

Święto Matematyki

27.11.2017r. uczniowie naszej szkoły: Julia Augustyńska kl.7b, Emilia Sza­tkowska kl.7c, Paweł Hirsch kl.7a, Jan Siwek kl.7a, Mateusz Bujak kl.7b i Bartek Kosiński kl.7c, wzięli udział w Konkur­sie Matem­aty­cznym Święto Matem­atyki w Szkole Pod­sta­wowej nr 1, która była jego organizatorem.

Dzień Pluszowego Misia

24 listopada 2017 r. w szkol­nej świ­etl­icy obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia. Głównymi bohat­erami były oczy­wiś­cie kolorowe, małe i duże, z kokard­kami lub bez misi­aki, a także inne ulu­bione przy­tu­lanki dzieci. Tego dnia można było m.in. śpiewać piosenki, mal­ować misi­aczki oraz odd­awać się wielu innym atrakcjom, które przy­go­towały panie ze szkol­nej świetlicy.

Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego

Tegoroczne hasło akcji związanej ze Świa­towym Dniem Rzu­ca­nia Pale­nia Tyto­niu brzmi­ało: “Żyjmy w świecie wol­nym od dymu tyto­niowego”.  Z tej okazji 16.11.2017r. zor­ga­ni­zowano w naszej szkole akcję profilaktyczną.

Jak liść

Nasza szkoła wzięła udział w kam­panii “Jak liść”, która orga­ni­zowana jest pod patronatem Fun­dacji Hos­picyjnej “Dajmy Nadzieję”. Wolon­tar­iuszki z klasy 3c przeprowadz­iły zbiórkę pieniędzy, a uczniowie i nauczy­ciele bardzo chęt­nie włączyli się do akcji. Roz­dal­iśmy za sym­bol­iczne 2 zł 137 listków.