Zakończono 8 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2017. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała puchary, dyplomy i wyróżnienia.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych — Nowa Sól – 18.03.2017r.

W Nowej Soli w ulewnym deszczu odbyły się Między­wo­jew­ódzkie Mis­tr­zostwa Młodzików w bie­gach przeła­jowych. W biegu dziew­cząt na 2,5 km zde­cy­dowane zwycięstwo odniosła Natalia Bielak, która nie dała żad­nych szans rywalkom, wygry­wa­jąc z dużą przewagą.

Świadczenia socjalne z okazji świąt

Uwaga!!! Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 31.03.2017 r. Infor­ma­cje i wnioski będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w pier­wszym tygod­niu kwietnia.

Konkurs Savoir Vivre — styczeń, luty 2017

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Klasa 3d powitała wiosnę

Klasa 3D pow­itała WIOSNĘ ogniskiem kla­sowym na Syre­nie. Były kiełbaski, grzanki i piec­zone ziem­ni­aki. Pogoda dopisała, humory również! Miło spędzil­iśmy wspól­nie czas i już planu­jemy kole­jne ognisko!

4. Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

15 marca 2017 roku w Lub­skim Domu Kul­tury odbył się IV Powia­towy Fes­ti­wal Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Orga­ni­za­torem Fes­ti­walu był Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Eko­nom­icznych w Lub­sku oraz Lub­ski Dom Kul­tury. Patronat nad Fes­ti­walem objęło Starostwo Powia­towe w Żarach, Bur­mistrz Lub­ska oraz Lubuski Kura­tor Oświaty.

8. POLSKONIEMIECKI FESTIWAL TAŃCA

Uroczyste otwar­cie 9:45

Festiwal Tańca 2016 — rezerwacja prób tańca

REZERWACJA PRÓB PARKIETU ZAKOŃCZONA.
EWENTUALNE KOREKTY I REZERWACJE PROSIMY WPROWADZAĆ
W DZIEŃ PRZYJAZDU BEZPOŚREDNIO NA SALI TAŃCA.

Zapraszamy wszys­tkie zespoły taneczne biorące udział w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 25 marca 2017 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze próby, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia próby, nazwy zespołu, miasta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli można śledzić przyjęte rezerwacje.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­duje kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

Festiwal Tańca 2017 — wyżywienie

Zespoły zain­tere­sowane wykupi­e­niem obi­adów w trak­cie trwa­nia Fes­ti­walu Tańca, pros­zone są o kon­takt tele­fon­iczny Tel.604 988 674

4 Halowy Mityng Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Miasta Żary

W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach 23 lutego 2017 r. odbył się IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny Pod Patronatem Bur­mistrza Miasta Żary. W zawodach wzięło udział ponad 250 zawod­ników z Nowej Soli, Gubina, Nowego Miasteczka, Trze­biela, Wymi­arek, Witoszyna, Olbrach­towa, Lip­inek Łuży­c­kich, Złot­nika i Żar, w sumie 17 szkół podstawowych.